MỤC LỤC - CONTENT

image002 Lời nói đầu - Foreword

image002 Đồ họa thông tin Niên giám Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 - Infographic Vinh Phuc Statistical Yearbook 2019

image002 Tổng quan tình hình KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 - Overview on socio - Economic situation of Vinh Phuc province in 2018

image002 Đơn vị hành chính, Đất đai và Khí hậu - Administrative unit, Land and Climate

image002 Dân số và Lao động - Population and Labour

image002 Tài khoản quốc gia, Ngân sách Nhà nước và Bảo hiểm - National accounts, Stage budget and Insu- rance

image002 Đầu tư và Xây dựng - Investment and Construction

image002 Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Cơ sở kinh tế cá thể - Enterprise, Cooperative and Individual estab- lishment

image002 Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản - Agriculture, Forestry and Fishing

image002 Công nghiệp - Industry

image002 Thương mại và Du lịch - Trade and Touism

image002 Chỉ số giá - Price

image002 Vận tải, Bưu chính và Viễn thông -Transport, Postal services and Tele - communications

image002 Giáo dục đào tạo và Khoa học, công nghệ - Education, Traning and science, Technology

image002 Y tế, Thể thao, Mức sống dân cư, Trật tự ATXH, Tư pháp và Môi trường - Health, Sport, Living stan- dard, Social order, Sefety and Envi- ronment