4

Cơ cấu đất sử dụng tính đến 31/12/2019 phân theo loại đất
và phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh

Structure of used land as of 31 Dec. 2019 by types of land and by district

Đơn vị tính - Unit: %

 

Tổng
diện tích
Total area

Trong đó - Of which

 

Đất sản xuất nông nghiệp Agricultural production land

Đất lâm nghiệp Forestry land

Đất chuyên dùng Specially used land

Đất ở
Homestead land

 

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ - TOTAL

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1. Thành phố Vĩnh Yên
Vinh Yen city

            4,08

                3,38

         0,36

               9,88

             9,18

2. Thành phố Phúc Yên
Phuc Yen city

            9,67

                6,37

       14,32

             11,02

            15,26

3. Huyện Lập Thạch
Lap Thach district

          13,94

               17,77

       12,63

             10,35

             8,72

4. Huyện Tam Dương
Tam Duong district

            8,76

               11,52

         2,59

             10,32

            11,06

5. Huyện Tam Đảo
Tam Dao district

          18,99

                9,62

       46,76

             10,48

             8,65

6. Huyện B́nh Xuyên
Binh Xuyen district

          12,01

               11,15

       10,49

             19,33

             9,42

7. Huyện Yên Lạc
Yen Lac district

            8,71

               11,43

            -  

               8,96

            15,49

8. Huyện Vĩnh Tường
Vinh Tuong district

          11,65

               14,49

            -  

             11,84

            15,37

9. Huyện Sông Lô
Song Lo district

          12,19

               14,28

       12,85

               7,84

             6,84